Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Η ΟΝΝΕΔ εν τάφω, κοντάκιον επικαιρότητος

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου καὶ πληρωθήσεται εἴρωνος πνεύματος, καὶ λόγον σαρκασμοῦ ἐρεύξομαι τῇ κυανῆ ΟΝΝΕΔ· καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὰ τραύματα...

(Επί του σχολίου σχόλιο: Δεν συνεπάγεται κάθε θάνατος την ανάσταση--κάθε άλλο. Όπως είχε πει και ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, «αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε».)

Ἦχος πλ. α´.

Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ, κατετέθης ΟΝΝΕΔ,
ΔΑΠιτῶν δὲ στρατιαὶ ἐξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τὴν σήν.

Μεγαλύνομέν σε, Μητσοτάκη Χρυσέ,
καὶ τιμῶμεν ἐκλογὴν καὶ τὰ λάθη σου,
δι' ὧν ἔσωσας ἡμᾶς ἐκ τῆς ΟΝΝΕΔ.

Ἡ ΟΝΝΕΔ πῶς θνῄσκεις; πῶς Μιμίκῳ οἰκεῖς;
Μνημονίου τὸ βασίλειον λύεις δέ,
καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νεκροὺς ἐξανιστᾶς.

Ἡ ΟΝΝΕΔ δὲ πάντως, καθορᾶται νεκρά,
καὶ ἐν μνήματι καινῷ κατατίθεται,
ἡ νοθεύσασα ταμεῖα ἐκλογῶν.

Μετὰ τῶν κακούργων, ὡς κακοῦργος, ΟΝΝΕΔ,
ἐλογίσθης δικαιοῦσα, φεῦ!, ἅπαντας,
κακουργίαις δὲ τοῦ Θεσσαλονικιοῦ.

Ἀπορεῖ καὶ φύσις, νοερὰ καὶ πληθύς,
ἡ ἀσώματος ΟΝΝΕΔ τὸ μυστήριον,
τῆς ἀφράστου καὶ ἀρρήτου σου ταφῇς.

Ἡ Ζωὴ θανάτῳ, θαῦμα! Πῶς ὁμιλεῖ;
Πῶς θανάτῳ καταργεῖται ὁ θάνατος;
Ἐλευθέρας δὲ τῆς Πλεύσεως, ΛΑΕ.

Ὢ θαυμάτων ξένων! ὢ πραγμάτων καινῶν!
Ὁ νοθείας χορηγὸς ἄπνους φέρεται,
κηδευόμενος χερσὶ Μιμικηκοῖς.

Δόξα...

Καὶ ἐν τάφῳ ἔδυς, καὶ τῆς κάλπης, ΟΝΝΕΔ,
γαλαζίας οὐδαμῶς ἀπεφοίτησας·
τοῦτο ξένον καὶ παράδοξον ὁμοῦ.

Καὶ νῦν...

Ἐν καινῷ μνημείῳ, κατετέθης ΟΝΝΕΔ,
καὶ τὴν φύσιν ΔΑΠιτῶν ἀνεκαίνισας,
ἱδρυθεῖσα, φεῦ!, καινῶς ἐκ τῶν νεκρῶν.

Περισσότερα στο Twitter: Σωτήρης Μητραλέξης : www.twitter.com/sotmitralΔημοσίευση σχολίου